Zastanawiasz się jaka jest różnica pomiędzy wynagrodzeniem brutto a netto? Sprawdź, w jakim celu potrącane są składki z twojego wynagrodzenia i jaka jest ich wysokość.

Wynagrodzenie brutto a netto

Jeśli pracodawca oferuje Ci wynagrodzenie brutto w wysokości 3500 złotych, nie oznacza to, że właśnie tyle otrzymasz na swoje konto bankowe. Jest to bowiem wartość, od której odjęte zostaną składki ZUS oraz zaliczka na podatek dochodowy. Dopiero po pomniejszeniu o tę kwotę otrzymasz wynagrodzenie netto, czyli mówiąc wprost – tyle ile dostaniesz „na rękę”.

Jakie składki zostaną potrącone z wynagrodzenia

Od wartości brutto twojego wynagrodzenia w przypadku umowy o pracę odjęte zostaną składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy.

Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzanych z wynagrodzenia pracownika wynosi 13,71%. Składają się na to składki:
– emerytalne w wysokości 9,76% podstawy wymiaru składek,
– rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru składek,
– chorobowe w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek.

Głównym celem ubezpieczeń społecznych jest zagwarantowanie bezpieczeństwa socjalnego osobom, które z przyczyn zajścia określonych przez prawo zdarzeń losowych takich jak: choroba, kalectwo, ciąża czy starość nie będą w stanie utrzymać się z własnej pracy. Przyznanie świadczeń z tego tytułu może mieć charakter zarówno krótkoterminowy, długoterminowy jak i dożywotni. Obok pomocy społecznej i zaopatrzenia społecznego ubezpieczenia te są podstawowym instrumentem polityki socjalnej państwa.

Z kolei wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne wynosi 9% podstawy wymiaru składek. W tym miejscu warto również zaznaczyć, że składki poza samym pracownikiem płaci na niego również pracodawca. Składają się na to składki:
– emerytalne wynoszące 9,76%
– rentowe wynoszące 6,5 %
– wypadkowe wynoszące 1,67%
– Fundusz Pracy (FP) wynoszący 2,45%
– Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) wynoszący 0,10%

 

finanse, wynagrodzenie, składki
fot. pixabay.com

Płacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne ma na celu zapewnienie świadczenia zdrowotnego osobie ubezpieczonej, dzięki któremu będzie mogła ona korzystać z leczenia w przypadku choroby lub wypadku. Według Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in.:
„osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi lub ubezpieczeniem społecznym rolników, które są:
a) pracownikami w rozumieniu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
b) rolnikami lub ich domownikami w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
ba) pomocnikami rolnika w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników,
c) osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą lub osobami z nimi współpracującymi, z wyłączeniem osób, które zawiesiły wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub przepisów o ubezpieczeniach społecznych lub ubezpieczeniu społecznym rolników,
d) osobami wykonującymi pracę nakładczą,
e) osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia lub osobami z nimi współpracującymi,
f) osobami duchownymi […]”

Kalkulator wynagrodzeń

Do obliczenia wysokości składek posłużyć nam może specjalny kalkulator wynagrodzeń dostępny w Internecie. Można jednak samodzielnie wyliczyć wartość wynagrodzenia netto. Nie jest to jednak takie proste. Przede wszystkim zacząć musimy od wysokości wynagrodzenia brutto. Po jego ustaleniu należy wyliczyć wysokość składek na ubezpieczenia społeczne (13,71%) i odjąć je od tej kwoty. Następnie na podstawie uzyskanej wartości możemy obliczyć składkę na ubezpieczenie zdrowotne – wynosi ona 9%, jednak tylko 7,75% zostanie odliczone od podatku.

finanse, wynagrodzenie, składki
fot. pixabay.com

W następnym kroku wyliczamy zaliczkę na podatek dochodowy. By tego dokonać od wartości brutto odjąć trzeba składki społeczne i koszty uzyskania przychodu (250 złotych podstawowe lub 300 złotych podwyższone), wynik należy zaokrąglić do pełnych złotych. Obliczoną podstawą pomnożyć należy przez 17% (pierwszy próg podatkowy, jeśli dochody roczne nie były wyższe niż 85.528zł). Uzyskaną kwotę podatku pomniejszyć trzeba o kwotę wolną od podatku w wysokości 43,76 złotych. Od wartości obliczonego podatku odjąć należy też obliczoną wcześniej składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75%.

Na sam koniec obliczamy wynagrodzenie netto. Od kwoty brutto odejmujemy zatem wartość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 9% oraz obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy. Po dokonaniu wszystkich tych rachunków otrzymamy w końcu wynagrodzenie, jakie pracownik otrzyma na własne konto bankowe.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here