Rozpoczynając własną działalność gospodarczą musimy posiadać środki finansowe, niezbędne do postawienia pierwszych kroków i dalszego rozwoju firmy. Istnieje wiele różnych źródeł finansowania przedsiębiorstw. W tym artykule przedstawimy kilka przykładowych źródeł, które są najczęściej wykorzystywane wśród przedsiębiorców otwierających nową firmę oraz tych, którzy prowadzą ją już od dłuższego czasu.

Długoterminowym celem każdego przedsiębiorstwa powinno być zwiększanie wartości rynkowej dzięki generowaniu jak największych dochodów. Prowadząc działalność gospodarczą przedsiębiorcy bardzo często korzystają z kapitału pochodzącego z różnych źródeł. Ze względu na ich występowanie, można je podzielić na źródła wewnętrzne oraz źródła zewnętrze. O wewnętrznych źródłach finansowania informowaliśmy w pierwszej części artykułu.

Zewnętrzne źródła finansowania

Wykorzystywanie obcego kapitału pozwala przedsiębiorstwu na szybki i dynamiczny rozwój gospodarczy, ale związane jest z dość sporą dawką ryzyka. Przedsiębiorstwo bez względu na to, czy zdoła wypracować zysk, czy w danym okresie poniesie stratę, będzie w przypadku kredytu zobligowane do spłaty zobowiązań z określonymi w umowie odsetkami.

Jednym z najbardziej popularnych, zewnętrznych źródeł finansowania firm jest kredyt. Pozwala on przedsiębiorstwu na uzyskanie dodatkowego zastrzyku gotówki, na realizację określonych celów. Z takiej formy wsparcia skorzystać mogą zarówno przedsiębiorstwa jak i sami przedsiębiorcy, jeśli dysponują wystarczająco dobrą zdolnością kredytową. Przed otrzymaniem kredytu muszą jednak przejść szczegółową weryfikację, ocenę finansów oraz stopnia ryzyka. Jeśli cały proces przebiegnie pozytywnie sporządzana jest dokładna umowa, w której zawarte muszą być dane o kwocie kredytu, terminie spłaty, wysokości odsetek oraz ewentualnych karach za opóźnienia w spłacie kredytu.

praca, firma, biznes, pieniądze
fot. pixabay.com

Wyróżnić można kredyt obrotowy, który wykorzystywany jest na regulowanie bieżących wydatków działalności gospodarczej oraz kredyt inwestycyjny, pozwalający na zakup nowego oprogramowania, maszyn, urządzeń i na inne wydatki, które w dłuższej perspektywie czasu powinny spłacić się przedsiębiorcy i przynieść wymierne korzyści.

Ciekawą i korzystną z punktu widzenia przedsiębiorców formą finansowania działalności gospodarczej są dotacje rządowe i unijne. Są to środki z budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz z państwowych funduszy celowych. Podlegają one wyjątkowym zasadom rozliczania i są przeznaczone na podstawie ustaw bądź umów międzynarodowych w celu finansowania lub częściowego dofinansowania realizacji zadań publicznych.

Dość popularnym sposobem zewnętrznego finansowania działalności gospodarczej przez nowych przedsiębiorców są dotacje unijne. Środki te przeznaczyć można m.in. na zakup sprzętu, prace budowlane i remontowe, czy zakup różnego rodzaju środków trwałych. O przyznanie dotacji starać się mogą osoby, które w ciągu ostatniego roku nie prowadziły działalności gospodarczej. Istnieje również kilka krajowych programów finansowania przedsiębiorstw, oferujących środki pieniężne na realizację celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

finansowanie, pieniądze, biznes
fot. pixabay.com

Spółki akcyjne kapitał własny zwiększyć mogą także poprzez emisję akcji oraz wejście na giełdę. Uzyskane w ten sposób środki finansowe mogą zostać zainwestowane w dalszy rozwój, bądź przeznaczone na bieżącą działalność danej spółki. Z takiej formy finansowania korzystają głównie przedsiębiorstwa o ugruntowanej pozycji na rynku lub te, które dysponują produktami o dużym potencjale.

Ciekawym rozwiązaniem skierowanym przede wszystkim do przedsiębiorstw poszukujących kapitału na inwestycje i rozwój może być emisja obligacji. Emitentami obligacji są zazwyczaj przedsiębiorstwa o stabilnych przychodach z dobrą kondycją finansową. Taka forma finansowania jest niekiedy bardziej atrakcyjna od kredytu bankowego, a przede wszystkim pozwala przedsiębiorcy na ustalenie własnych zasad spłaty zaciągniętego zobowiązania.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here