Planując otworzyć małe przedsiębiorstwo, w którym będzie się jedynym, bądź jednym z niewielu pracowników, warto zdecydować się na jednoosobową działalność gospodarczą. W tym artykule dowiesz się, czym się ona charakteryzuje oraz w jaki sposób ją zarejestrować.

Czym jest działalność gospodarcza?

Według Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, „działalność gospodarcza jest to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, jest nią również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych – prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły”.

Kim jest przedsiębiorca?

Według prawa przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Zasady podejmowania, wykonywania i zakończenia działalności gospodarczej przez osoby zagraniczne określają natomiast odrębne przepisy.

hurtownia

Czym jest jednoosobowa działalność gospodarcza?

Zgodnie z definicją o działalności gospodarczej, jednoosobowa działalność gospodarcza jest zatem przedsiębiorstwem nastawionym na osiąganie zysku, prowadzonym w sposób zorganizowany i ciągły. Przedsiębiorca prowadzi je we własnym imieniu oraz ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania, wykonywane w jej ramach. Wiąże się to więc z ryzykiem związanym z prowadzeniem danej działalności.

Etapy rejestracji jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza jest jedną z najprostszych i najtańszych form prowadzenia działalności gospodarczej. Sama rejestracja jest natomiast dość szybka i pozbawiona nadmiernych formalności. W pierwszej kolejności należy wypełnić formularz rejestracyjny CEIDG-1. Podać w nim trzeba m.in. numer NIP i PESEL przedsiębiorcy, jego miejsce zamieszkania, adres firmy, numer PKD, datę rozpoczęcia działalności, formę opodatkowania, dane kontaktowe oraz nazwę przedsiębiorstwa, w której umieszcza się również imię i nazwisko (np. „sklep ogrodniczy Robaczek Andrzej Nowakowski”). Poprawnie uzupełniony dokument złożyć należy do urzędu gminy lub urzędu miasta osobiście, listem poleconym lub za pośrednictwem elektronicznego podpisu kwalifikowanego bądź profilu zaufanego ePUAP. Dzięki temu naszej firmie nadany zostanie numer REGON oraz NIP.

CEIDG, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej w następnym kroku informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o założeniu firmy, jednak przedsiębiorca musi zgłosić się również do ZUS-u osobiście. Ma na to siedem dni licząc od daty założenia działalności. Kluczową sprawą jest, by zgłosił sie do podlegającego mu oddziału.

praca, CV, rekrutacja,
fot. pixabay.com

Dokonać należy bowiem zgłoszenia do ubezpieczenia poprzez wypełnienie druków ZUS ZUA lub ZUS ZZA, których złożenie jest w pełni darmowe. Pierwszy z nich składa się, gdy przedsiębiorca podlegać ma pełnemu ubezpieczeniu, a prowadzona działalność to jedyny tytuł do ubezpieczeń, natomiast drugi składa się w sytuacji, gdy podlega on jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu. Oznacza to, że taka osoba pracuje na etacie i osiąga wynagrodzenie wyższe lub równe minimalnemu.

Konto bankowe i pieczątka firmy

Posiadanie firmowego rachunku bankowego nie jest wymagane, gdy stroną transakcji nie będzie inny przedsiębiorca, bądź wartość jednorazowej transakcji, bez względu na liczbę płatności, nie przekroczy równowartości 15 tysięcy euro. Sam koszt założenia i prowadzeniu rachunku bankowego nie jest jednak wygórowany i wynosić może od kilku do kilkunastu złotych miesięcznie.

Nie ma prawnego obowiązku posiadania firmowej pieczątki, jednak dość często jest ona wymagana od kontrahentów. Warto więc zastanowić się nad jej wyrobieniem, bowiem koszt takiej usługi wynosi w podstawowym wariancie kilkadziesiąt złotych.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here