Skaling a sukcesja w przedsiębiorstwie

2019-01-24

Skaling! Jak kształtuje się sukcesja w takim przedsiębiorstwie?


Zarządzanie sukcesją ma swoje początki już na etapie identyfikacji talentów pracowników. Oznacza to, że jednym z pierwotnych kryteriów, które weryfikują talenty jest określenie stanowiska, na które dany pracownik mógłby być sukcesorem w perspektywie krótszej lub też dłuższej. W ramach takiego przeglądu jest dokonywana dokładna weryfikacja całego objętego planu sukcesji przedsiębiorstwa wykonującego skaling http://odent.pl/oferta/zabiegi-higieniczne/. Praktyczne zarządzanie sukcesją jest jednak wspólnym dziełem zarówno zarządu firmy jak i pionu HR traktowanego, jako kluczowy partner biznesowy. Reprezentanci tych grup, jako osoby, które zdecydowanie najlepiej znają daną organizację, w porozumieniu z zatrudnionymi menedżerami z konkretnych departamentów identyfikują posiadane talenty i klasyfikują cały ten proces. Poszczególne części takiej struktury organizacyjnej Banku mają własnych HR biznes partnerów, którzy razem z menedżerami podejmują wszystkie istotne dla firmy decyzje. Do programu sukcesji wdrażane są osoby, u których podczas procesu dokonanego oceny stwierdzono bardzo wysoki, bądź wysoki potencjał, a ludzie z najwyższymi osiągnięciami w SOOP. Uczestniczą również te osoby, które brały udział w programie dla menedżerów (EDP). Istotne jest nie tylko ocenienie sposobu, w jaki konkretna osoba funkcjonowała do tej pory w biznesie, ale również dokładne zdiagnozowanie, jakie ta osoba ta wyciągnęła wnioski na podstawie tego, co doświadczyła. Badana jest jej zdolność uczenia się z własnego doświadczenia oraz w różnorodnych sytuacjach, żeby wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat konkretnej osoby niezwykle pomocne są specjalnie stworzone formularze identyfikacji talentów ukierunkowanych na skaling.


Jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania są organizowane sesje kalibracyjne, w ramach których to w danym roku przeprowadzono około osiemdziesiąt różnych sesji z wieloma dyrektorami wszystkich departamentów, a także wyższą kadrą menedżerską.


Sesje takie mają dwa główne zadania. Po pierwsze efektem takiej sesji jest potwierdzenie wystawionej oceny i jej kryteriów dla konkretnych pracowników, jak również po drugie potwierdzenie planów sukcesji. Najważniejsze jednak efekty płynące z kalibracji to wspólna skala i kryteria ocen w całym przedsiębiorstwie. Standardowa struktura tych spotkań obejmuje rozmowy z menedżerami na temat każdego podwładnego. Bezpośredni przełożony pełni tutaj rolę głównego facylitatora, a wszelkie dyskusje prowadzi HR biznes partner. Kilkugodzinne dyskusje obejmują podsumowanie wszystkich rezultatów, mocne strony pracownika, obszary jego do rozwoju, a także następne kroki w jego karierze zawodowej i ewentualne stanowisko w tworzonym planie sukcesji w odniesieniu do skalingu. Dyskusje te są bardzo istotne, aby mieć pewność co do jakości ocen podwładnych. Dzięki takim właśnie sesjom rośnie zaangażowanie ze strony menedżerów oraz ich świadomość wpływu jaki mają na rozwój swoich pracowników, a także całej firmy. Sesje z menedżerami odbywają się zarówno grupowo, jak też indywidualnie. Procesy grupowe, w których to może brać udział kilku członków zarządu odpowiadających za różne obszary i pełniących różne funkcje, rozmawiających o swoich bezpośrednich podwładnych, mają zdecydowanie większą dynamikę niż indywidualne procesy. Jest wówczas dużo większa jakość zebrań, a uczestnicy wzajemnie się inspirują. Mogą dzielić się swoimi spostrzeżeniami nie tylko z perspektywy codziennie wykonywanych obowiązków i realizowanej pracy, ale również z perspektywy udziału w konkretnych projektach, akcjach w różnych okolicznościach, w których inni menadżerowie nie mieli okazji zobaczyć danego pracownika wykonującego skaling.


Na przykład szkolenia operacyjne znajdujące się w kategorii specjalistyczne - wiedzowe to na przykład kursy, dzięki którym ich uczestnicy nabywają niezwykłych umiejętności posługiwania się system transakcyjnym, który jest wykorzystywany w takiej placówce. Uczestnikami takich szkoleń są głównie nowo przyjęci do pracy pracownicy, którym ukończone szkolenie w dużej mierze pozwoliło na zdobycie adekwatnych uprawnień do pracy w systemie, jak też i pracownicy, którzy zdecydowali się na podjęcie wyzwania i chcący zmienić charakter swojej pracy, na przykład ze stanowiska kasjerskiego na stanowisko dysponenta, czy też inspektora kredytowego. Do szkoleń specjalistycznych, czyli tych wiedzowych, należy zaliczyć także szkolenia licencyjne organizowane w ramach Banku. Uczestnicy takich szkoleń zdobywają licencję, która jest niezbędna do wykonywania powierzonych im obowiązków oraz sprzedaży produktów licencjonowanych przez zewnętrznych regulatorów w ukierunkowaniu na skaling. W każdej organizacji najważniejszym zasobem, a jednocześnie źródłem osiągania sukcesów są jej pracownicy, bowiem w obecnych warunkach liczy się w szczególności wiedza oraz postawy pracowników i ich motywy, którymi kierują się w dążeniu do zdecydowanie lepszej pracy i zmian oraz postępu. Uważa się również, że intelekt staje się dość krytycznym czynnikiem produkcji oraz przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy różnią się od zdecydowanie mniej skutecznych. Co za tym idzie wyrażają one uznanie oraz przyznają premie za: umiejętności współdziałania z innymi, zaangażowanie, umiejętności fachowe, uczciwość oraz inne postawy. Powszechnie wiadomo, że organizacja chcąca się utrzymać na rynku, a jednocześnie zdobywać kolejnych klientów i zwiększać własną konkurencyjność powinna się przekształcić przede wszystkim w organizację ściśle uczącą się, a więc taką, która bez wątpienia potrafi obserwować otoczenie czy gromadzić wiedzę oraz uczyć się na własnych błędach, jeżeli chodzi o skaling.


Jest tu również mowa o myśleniu systemowym. Wskazuje się również, że dobre szkolenie bez wątpienia powinno być dostosowane do swoistych potrzeb firmy oraz jej pracowników. Wskazuje się również, że powinno realizować wszelkie założone cele oraz w sposób dość efektywny dokonywać w tejże organizacji pozytywnej zmiany. Co za tym idzie ścisła korelacja między jakością zasobów ludzkich, a określonymi wynikami gospodarczymi przedsiębiorstwa posiada swoje odzwierciadlenie w poszczególnych wynikach wielu badań jak oraz efektach finansowych firm. W kierowaniu ludźmi bez wątpienia następuje zmierzch tradycyjnego podejścia. Konieczne staje się również spojrzenie na cele oraz zadania pracowników w nowoczesnych firmach, którym to potrzebny jest w szczególności wysiłek intelektualny człowieka, jak i również jego pomysłowość i zaangażowanie oraz inwencja twórcza ukierunkowana na skaling.