Kancelaria Adwokacka w Zielonej Górze a aspekty prawne

2019-02-06

Kancelaria Adwokacka Zielona Góra nakierowana na zapisy prawne


Odnosząc się do Trybunału Stanu Kancelaria Adwokacka Zielona Góra ukazuje, że należy także zauważyć - ustawa z 26.3.1982 r. o Trybunale Stanu nie zawiera żadnych przepisów dotyczących zadania zachowania tajemnicy poprzez ludzi sprawujących funkcje sędziów Trybunału Stanu. Jednak należy stwierdzić, że treść TSU zawiera też przepisy mające na celu rozbudowanie modelu postępowania, który jasno wykazuje widoczne podobieństwa do modelu karnego postępowania określonego głównie w przepisach KPK. Jednakże art. 18 ust. 2 TSU ma w posiadaniu odesłanie w sprawach nieuregulowanych do przepisów KPK w pewnych sprawach postępowania przed Trybunałem Stanu i przed Komisją Odpowiedzialności Konstytucyjnej - tego zdania jest Kancelaria Adwokacka Zielona Góra http://adwokatpelinski.pl/ . Również należy zwrócić uwagę na pewną treść art. 20b TSU, który bez wyjątku stwierdza, że wykluczenie jawności jakiejś rozprawy przed Trybunałem Stanu może uzasadnić tylko i wyłącznie wzgląd na bezpieczeństwo kraju albo ochronę informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” bądź „ściśle tajne”. Z tego właściwie powodu zasadne jest uznanie, iż tajemnica sędziowska, chociaż nie jest wyrażona zupełnie wprost w konkretnym przepisie TSU, to także należy interpretować ją z pozostałych przepisów regulujących działanie tych sądów, jak również modelu postępowania karnego funkcjonującego w naszym kraju.


Należy dodać w tymże miejscu należy również, że poza tymi sędziami funkcję powiązaną ze sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości w składach sądów spełniają ławnicy. Dodatkowo z art. 4 § 1 PrUSP, w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości obywatele także biorą udział przez uczestnictwo ławników w rozpoznawaniu spraw przed sądami w I instancji, chyba że te ustawy stanowią trochę inaczej. Albowiem zgodnie z § 2 tego przepisu, ławnicy mają dość równe prawa z sędziami przy rozstrzyganiu określonych spraw. Można zauważyć, że w zakresie orzekania ci ławnicy są niezawiśli i podlegają wyłącznie Konstytucji i ustawom – art. 169 § 1 PrUSP. Wówczas prawa ławnika w czasie rozprawy są jednakże ograniczone przez zakaz wynikający z art. 169 § 2 PrUSP, zgodnie z którym owy ławnik nie może w żaden sposób przewodniczyć na rozprawie i naradzie ani także wykonywać żadnych czynności sędziego tylko poza rozprawą, chyba że ustawy stanowią inaczej, jeżeli wskazujemy na Kancelaria Adwokacka Zielona Góra. W innym zakresie prawa ławników są analogiczne, czyli do uprawnień sędziów zawodowych, zaś ich głos ma identyczną wagę w trakcie głosowania nad treścią wyroku. Z tego właśnie względu do grona sędziów, w kontekście tajemnicy sędziowskiej, zaliczamy też ławników.


Z wielką przykrością stwierdza się, ze zdarzają się też takie przypadki korupcji pośród sędziów, czy jakieś niejasne powiązania sędziów ze światem biznesu, czyli nieetycznego zachowania sędziów, postępujących zupełnie wbrew tym obowiązującym zasadom. Wówczas oczywiście nie dokładnie wszyscy sędziowie w Polsce ulegają naciskom, są skorumpowani czy niekompetentni. Jednak sędziowie nie chcą skrywać zła. Bardzo podobnie jak inni mieszkańcy sędzia musi odpowiadać za naruszenia prawa. Nie trzeba bowiem w tym względzie zmieniać prawa, trzeba je tylko egzekwować, jeżeli chodzi o Kancelaria Adwokacka Zielona Góra. Sprawiedliwość jest ostoją mocy i trwałości Rzeczypospolitej - napisano na pewnym budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Jest to albowiem motto, o którym wszyscy sędziowie powinni zapamiętać, by polskie sądownictwo cieszyło się uznaniem, autorytetem oraz szacunkiem.


Obecnie prokuratura jest zorganizowana w taki sposób analogiczny do sądów powszechnych. Na tym najwyższym szczeblu umiejscowiona jest prokuratura generalna. Trochę niżej są prokuratury apelacyjne. Są one stworzone dla terenu co najmniej dwóch prokuratur okręgowych. Ponadto jeszcze niżej w hierarchii znajdują się bowiem prokuratury okręgowe, które są tworzone analogicznie do apelacyjnych są dla co najmniej obu prokuratur rejonowych. Fundamentalną podstawową organizacyjną jednostką są zaś tak znane prokuratury rejonowe. Takie osoby myślące o tym, aby kiedyś wykonywa pracę prokuratora, muszą skończyć studia prawnicze, jeżeli chodzi o Kancelaria Adwokacka Zielona Góra. Następnym etapem jest zdanie ważnego egzaminu na aplikację prokuratorską. Ona trwa 36 miesięcy. W trakcie przyszli prokuratorzy, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu. Poza zajęciami teoretycznymi, mającymi bowiem zapoznać przyszłych prokuratorów z obecnymi przepisami oraz sporządzaniem pism, aplikanci odbywają także praktyki, w sądach i prokuraturach. Ówczesna aplikacja prokuratorska kończy się za każdym razem egzaminem prokuratorskim. On składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Ludziom, którzy zdadzą egzamin, Minister Sprawiedliwości przedstawia pewne oferty pracy na stanowisku asesora. To natomiast kolejny i jednocześnie już ostatni tuż przed możliwością ubiegania się o stanowisko prokuratora, czyli etap kształcenia. W dużym odróżnieniu od adwokata, który może pomagać biznesowym klientom w określeniu na przykład ile przerw należy się danemu pracownikowi, prokurator wykonuje takie czynności właściwe tylko i wyłącznie jego specjalizacji. Ta ścieżka kariery każdego prokuratora jest dość ściśle określona, bo jest bowiem przewidziana przepisami prawa. W tej praktyce zatem dokładnie każda zainteresowana osoba wykonaniem tego zawodu ma – jeszcze przed powołaniem na to stanowisko wiedzę na temat tego, w jaki sposób przebiegał zawodowy rozwój, jeżeli chodzi o Kancelaria Adwokacka Zielona Góra.